How to Reach

White Rann & Rann Utsav

Ahemdabad 420 Kms
Baroda 510 Kms
Rajkot 310 Kms
Kandla 141 Kms
Gandhidham 130 Kms
Mandvi 130 Kms
Bajana 325 Kms
Dasada 348 Kms
Gir 458 Kms
Bhuj 80 Kms
Back to Top